Wordle en català
Wordle és un joc anglès que consisteix a buscar una paraula oculta de cinc lletres en un nombre limitat d'intents, i sabent cada vegada quines lletres s'han encertat.
El resultat per cada lletra és verd si s'ha encertat la posició, groc si apareix a la paraula però en una altra posició, negre si no apareix a la paraula, i vermell si la paraula inserida no és vàlida.

Més informació al següent vídeo: How To Master Wordle

A continuació s'inclou un projecte fet amb RGSS (Ruby) que obté una paraula a l'atzar del corpus Aspell català, i a partir d'aquí permet jugar al joc amb normalitat (tot i que no inclou accents, ela geminada, etc.)
Es pot fer servir de base per crear-ne un de millor.

Descarregar: WordleCat.zip

Instruccions
Descarregueu el projecte i executeu Game.exe per provar-lo. A parameters.txt hi trobareu alguna configuració: el nombre de lletres, el nombre d'intents, si el corpus utilitza la versió ampliada amb temps verbals, etc. i si s'utilitza un Solver automàtic. Aquest últim trobarà la paraula de la manera optimitzada.


Codi:

# Word length (default: 5)
WORD_LENGTH = 5

# Number of tries (default:
MAX_TRIES   = 8

# Include plurals, verb conjugations, etc.
EXTENDED = false
  
# Puzzle solver
SOLVER = false


Incloc també el RGSS principal.

Codi:

class Window_Wordle < Window
  
  # Import parameters
  f = File.open("parameters.txt", "rb")
  eval(f.read) ; f.close
  
  # Import corpus (Aspell)
  f = File.open(EXTENDED ? "normalized_ca_plus.txt" : "normalized_ca.txt", "rb")
  ary = f.readlines ; f.close
  ary.map!{|x| x.upcase.remove("\r\n")}
  @@words = ary.select{|x| x.length == WORD_LENGTH}
  
  def initialize
    super()
    # Set default content
    self.width = Graphics.width
    self.height = Graphics.height
    self.contents = Bitmap.new(self.width - 32, self.height - 32)
    # Set font
    self.contents.font.name = "Tahoma"
    self.contents.font.size = 38
    self.contents.font.color = Color.new(255, 255, 255)
    # Set default parameters
    @target = @@words[rand(@@words.size)].split(//)
    @text = []
    @entries = []
    @complete = false
    # Get solver points (data from Viquipèdia "Freqüència de les lletres")
    freq = {"E" => 16.0, "A" => 14.5, "I" => 8.1, "S" => 7.4, "O" => 6.6,
      "R" => 6.0, "L" => 5.9, "N" => 5.8, "T" => 5.4, "U" => 4.8, "D" => 3.5,
      "C" => 3.2, "M" => 2.8, "P" => 2.4, "V" => 1.2, "Q" => 1.2, "B" => 1.2,
      "G" => 1.2, "F" => 0.9, "H" => 0.7, "X" => 0.5, "Y" => 0.4, "J" => 0.3,
      "Ç" => 0.1, "Z" => 0.1, "K" => 0.0, "W" => 0.0 }
    if SOLVER
      @check = {}
      for k in @@words
        @check[k] = 0.0
        word = k.split(//).uniq
        for i in 0...word.size
          @check[k] += freq[word[i]] unless freq[word[i]].nil?
        end
      end
    end
    refresh
  end
  
  def refresh
    self.contents.clear
    for iy in 0...@entries.size
      for ix in 0...WORD_LENGTH
        tx = 16 + ix * 48
        ty = 16 + iy * 48
        ary = @entries[iy][ix]
        rect = Rect.new(tx + 1, ty + 1, 46, 46)
        letter, type = *ary
        case type
        when :green
          self.contents.fill_rect(rect, Color.new(16, 64, 16))
        when :yellow
          self.contents.fill_rect(rect, Color.new(64, 48, 16))
        when :red
          self.contents.fill_rect(rect, Color.new(64, 16, 16))
        when :black
          self.contents.fill_rect(rect, Color.new(32, 32, 32))
        end
        self.contents.draw_text(rect, letter.to_s, 1)
      end
    end
    return if @complete
    for ix in 0...WORD_LENGTH
      tx = 16 + ix * 48
      ty = 16 + @entries.size * 48
      letter = @text[ix]
      rect = Rect.new(tx + 1, ty + 1, 46, 46)
      self.contents.fill_rect(rect, Color.new(32, 32, 32))
      self.contents.draw_text(rect, letter.to_s, 1)
    end
  end
  
  def update
    super
    return if @complete
    if SOLVER
      update_solver
      return
    end
    update_keys
    if Keys.trigger?(Keys::RETURN)
      if @text.size == WORD_LENGTH
        insert_entry
      end
    end
  end
  
  def pop
    @text.pop
    refresh
  end
  
  def insert(letter)
    return if @text.size == WORD_LENGTH
    @text.push(letter)
    refresh
  end
  
  def insert_entry
    entry = []
    for i in 0...WORD_LENGTH
      if @@words.include?(@text.join)
        if @text[i] == @target[i]
          entry.push([@text[i], :green])
        elsif @target.include?(@text[i])
          entry.push([@text[i], :yellow])
        else
          entry.push([@text[i], :black])
        end
      else
        entry.push([@text[i], :red])
      end
    end
    @entries.push(entry)
    @complete = true if entry.all?{|x| x[1] == :green}
    if @entries.size >= MAX_TRIES
      @complete = true
      p @target.join
    end
    @text = []
    refresh
  end
  
  def update_keys
    if Keys.trigger?(Keys::BACKSPACE)
      pop
      return
    end
    letters = ("A".."Z").to_a
    for i in 0x41..0x5A
      if Keys.trigger?(i)
        r = letters[i - 0x41]
      end
    end
    return if r == nil
    insert(r)
  end
  
  def update_solver
    if Keys.trigger?(Keys::RETURN)
      # Get best option
      if @entries.size > 0
        best = @check.select{|k,v| v == @check.values.max }[0]
      else
        best = ["AERIS"]
      end
      @text = best[0].split(//)
      insert_entry
      # Filter options based on new result
      @check.delete(best[0])
      @check = @check.select{|k,v| filter_word(k.split(//), @entries[-1]) }.to_h
    end
  end
  
  def filter_word(ary, entry)
    for i in 0...ary.size
      case entry[i][1]
      when :green
        return false if ary[i] != entry[i][0]
      when :yellow
        return false if ary.all?{|x| x != entry[i][0]}
      when :black
        return false if ary.any?{|x| x == entry[i][0]}
      end
    end
    return true
  end
end
Re: Wordle en català
Actualització

El creador del Wordle, Josh Wardle (powerlanguage), n'ha creat una versió en català!

Re: Wordle en català
Actualització

El solucionador integrat en el codi de prova del post principal ja no és suficient per "fer trampes" en els reptes del WordleCAT oficial, per diversos motius.
Per això n'he creat un de nou, similar però més sofisticat. També he canviat de corpus, de l'Aspell al DISC2-LP, ja que aquest és el que utilitza WordleCAT específicament.
Atenció: Aquest codi ha estat creat com a repte personal, i el comparteixo a continuació per motius didàctics.
Tingueu en compte que òbviament fer servir això treu la gràcia al joc original.
A més, sigueu conscients que no és infal·lible ni molt menys imbatible; tot i buscar la ruta òptima, buscar paraules a l'atzar que encaixin (jugar amb normalitat) pot donar millors resultats, per qüestió de sort.


Instruccions
En carregar el programa (Game.exe), la consola us dirà quines paraules són les millors d'entrada. Diu les deu millors, separant la millor d'aquestes de la resta.

Llavors podeu escriure-la al WordleCAT i mirar quins resultats diu (verds, grocs i negres).
Escriviu la paraula al programa mitjançant el teclat, i fent servir el ratolí, cliqueu sobre les lletres per canviar-ne el color de manera que coincideixi amb el resultat de WordleCAT.
Després premeu Enter i farà el filtratge. A la consola hi tornarà a sortir la millor paraula a emprar a continuació. Repetiu fins que, si la cosa ha anat bé, guanyeu el joc.

Repte addicional :


Descarregar: WordleCat Solver.zip

Incloc també el RGSS principal com l'altra vegada.

Codi:

class Window_WordleSolver < Window
  
  # Mida de la paraula
  
  WORD_LENGTH = 5
  
  # Utilitzar les que el programa ja té emmagatzamades com a millors
  # paraules d'inici per defecte (només vàlid quan WORD_LENGTH = 5)
  
  AUTOMATIC_START = true
  
  # Import corpus (DISC2-LP)
  f = File.open("DISC2-LP.txt", "rb")
  ary = f.readlines ; f.close
  ary.map!{|x| x.remove("\r\n")}
  ary.map!{|x| x.gsub("Ç", "c")}
  ary.map!{|x| x.gsub("·", "")}
  
  @@words = ary.select{|x| x.length == WORD_LENGTH}
  
  def initialize
    super()
    # Set default content
    self.width = Graphics.width
    self.height = Graphics.height
    self.contents = Bitmap.new(self.width - 32, self.height - 32)
    self.contents.font.name = "Verdana"
    self.contents.font.size = 24
    self.contents.font.color = Color.new(255, 255, 255)
    self.contents.font.bold = true
    @text = []
    @current_flags = Array.new(WORD_LENGTH, :black)
    @current_words = @@words.clone
    @stored_texts = []
    @stored_flags = []
    # Get best possible starting words
    if AUTOMATIC_START == false
      best = get_best_possible_words
    else
      best = ["CARES", "PARES", "CALES", "CANES", "PARIS", "PALES",
        "TARES", "RARES", "CALIS", "RATES"]
    end
    if best.size == 0
      p "ERROR! NO QUEDEN PARAULES DISPONIBLES!"
      return
    end
    p "> Millors"
    p best[0] + " | " + best[1, best.size].join(", ")
    # Refresh
    refresh
  end
  
  def get_word_value(word)
    value = 0
    checked = []
    for i in 0...WORD_LENGTH
      letter = word[i]
      value += @current_words.select{|x| x[i] == letter}.size
    end
    return value
  end
  
  def get_best_possible_words
    current_values = []
    for i in 0...@current_words.size
      word = @current_words[i]
      if @current_words.size > 500 && i % 500 == 0
        p "Filtrant... #{i} / #{@current_words.size}"
        Graphics.update
      end
      current_values.push([word, get_word_value(word)])
    end
    current_values = current_values.sort{|a,b| b[1] - a[1]}
    return current_values[0, [10, current_values.size].min].map{|x| x[0]}
  end
  
  def refresh
    self.contents.clear
    for s in 0...@stored_texts.size
      for i in 0...WORD_LENGTH
        letter = @stored_texts[s][i]
        letter = "Ç" if letter == "c"
        case @stored_flags[s][i]
        when :black
          color = Color.new(58, 58, 60)
        when :yellow
          color = Color.new(181, 159, 59)
        when :green
          color = Color.new(83, 141, 78)
        end
        dx = 32 + i * 32
        dy = 128 + s * 32
        self.contents.fill_rect(dx + 1, dy + 1, 30, 30, color)
        self.contents.draw_text(dx, dy, 32, 32, letter.to_s, 1)
      end
    end
    for i in 0...WORD_LENGTH
      letter = @text[i]
      letter = "Ç" if letter == "c"
      case @current_flags[i]
      when :black
        color = Color.new(58, 58, 60)
      when :yellow
        color = Color.new(181, 159, 59)
      when :green
        color = Color.new(83, 141, 78)
      end
      dx = 32 + i * 32
      dy = 128 + @stored_texts.size * 32
      self.contents.fill_rect(dx + 1, dy + 1, 30, 30, color)
      self.contents.draw_text(dx, dy, 32, 32, letter.to_s, 1)
    end
  end
  
  def update
    super
    update_keys
    update_mouse
    update_solver
  end
  
  def pop
    @text.pop
    refresh
  end
  
  def insert(letter)
    return if @text.size == WORD_LENGTH
    @text.push(letter)
    refresh
  end
  
  def update_keys
    if Keys.trigger?(Keys::BACKSPACE)
      pop
      return
    end
    letters = ("A".."Z").to_a
    for i in 0x41..0x5A
      r = letters[i - 0x41] if Keys.trigger?(i)
    end
    r = "c" if Keys.trigger?(0xBF) # Ç
    return if r == nil
    insert(r)
  end
  
  def update_mouse
    if Mouse.trigger?(Mouse::LBUTTON)
      for i in 0...WORD_LENGTH
        dx = 32 + i * 32
        dy = 128 + @stored_texts.size * 32
        if Mouse.in_area?(dx + 16, dy + 16, 32, 32)
          case @current_flags[i]
          when :black
            @current_flags[i] = :yellow
          when :yellow
            @current_flags[i] = :green
          when :green
            @current_flags[i] = :black
          end
          refresh
          return
        end
      end
    end
  end
  
  def update_solver
    if Keys.trigger?(Keys::RETURN)
      if !@@words.include?(@text.join)
        p "ERROR! PARAULA NO VÀLIDA!"
        return
      end
      last_words = @current_words.clone
      # Filter words
      checked_letters = []
      for i in 0...WORD_LENGTH
        letter = @text[i].to_s
        flag = @current_flags[i]
        case flag
        when :green
          # Selecciona les que tenen la lletra a aquella posició
          @current_words = @current_words.select{|x| x.split(//)[i] == letter}
        when :yellow
          # Selecciona les que contenen la lletra alguna vegada
          @current_words = @current_words.select{|x| x.include?(letter)}
          # Selecciona les que no tenen la lletra a la posició correcta
          @current_words = @current_words.select{|x| x.split(//)[i] != letter}
          # Si la lletra ja era inclosa a checked_letters, selecciona
          # aquelles que inclouen la lletra una segona (o més) vegada
          if checked_letters.include?(letter)
            @current_words = @current_words.select{|x|
              x.split(//).count(letter) >= checked_letters.count(letter)
            }
          end
        when :black
          # Si la lletra no és inclosa, selecciona les que no tenen la lletra
          if !checked_letters.include?(letter)
            @current_words = @current_words.select{|x| !x.include?(letter)}
          else
          # Si la lletra és inclosa, selecciona les que no tenen la lletra
          # més vegades de les ja obtingudes
            @current_words = @current_words.select{|x|
              x.split(//).count(letter) <= checked_letters.count(letter)
            }
          end
        end
        checked_letters.push(letter)
      end
      @stored_texts.push(@text)
      @stored_flags.push(@current_flags)
      @text = []
      @current_flags = Array.new(WORD_LENGTH, :black)
      best = get_best_possible_words
      if best.size == 0
        p "ERROR! NO QUEDEN PARAULES DISPONIBLES!"
        @current_words = last_words.clone
        return
      end
      p "> Millors"
      p best[0] + " | " + best[1, best.size].join(", ")
      refresh
    end
  end
end
Re: Wordle en català