Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma
En lingüística recreativa, un exercici interessant a fer amb les paraules és el de construir un graf amb les seves lletres.

Com a exemple simple, s'agafen les diferents lletres de la paraula "PARAIGUA", i es connecten segons l'ordre d'aparició en la paraula, per tant, unint P-A, A-R, etc.

Codi:

P----A----R
    / \
   /   \
  U--G--I


En la majoria de casos, tot i que el dibuix obtingut pot arribar a ser molt complex, el graf serà planar, és a dir, és possible construir-lo sense que les arestes es creuin. Tot i això, hi ha unes poques excepcions que reben el nom d'aodarmdroma (o en anglès, eodermdrome), ja que la mateixa paraula forma un graf no planar perfecte de tipus K5.

La paraula serà no planar si conté algun subconjunt no planar K5 o K3,3.

Codi

El següent codi lliure d'ús fet amb Python permet buscar tots els subconjunts no planars d'una paraula, i així determinar si és o no un aodarmdroma.

Codi:

# ==============================================================================================
# * aodarmdroma.py
# ----------------------------------------------------------------------------------------------
# Aquest codi Python permet trobar els grups no planars d'una paraula
#
# Requereix un format de paraula net, en majúscules, sense accents, ela geminada, o guionets.
# També es recomana substutir 'Ç' per 'c' per treballar amb una versió ASCII amigable.
#
# Autor: Wecoc
# Versió: 1.0 [2 de juny 2022]
# Més info: https://wec-codes.forumotion.com/t20-linguistica-recreativa-el-cas-de-l-aodarmdroma
# ==============================================================================================

from itertools import permutations, combinations

# Comptar quantes vegades apareix una determinada lletra a la paraula
def letter_count(letter, word):
  result = 0
  for chr in [char for char in word]:
    if chr == letter:
      result += 1
  return result

# Aplicar itertools:combinations per tota N de 0 a la llargada de la llista, i retornar una altra llista
def combination_set(ary):
  result = []
  for i in range(0, len(ary)+1):
    result = result + list(map(lambda x : list(x), combinations(ary, i)))
  return result

# Treure repetits de la llista
def unique(list):
  unique_list = []
  for x in list:
    if x not in unique_list:
      unique_list.append(x)
  return unique_list

class WordChain:
  # Iniciar classe WordChain
  def __init__(self, word):
    self.word = word
    # Obtenir un llistat de les lletres que apareixen més d'un cop a la paraula
    self.letters = list(set([char for char in self.word]))
    self.letters = list(filter(lambda letter: letter_count(letter, self.word) > 1, self.letters))
    self.letters.sort(key=word.index)
    # Construir ponts entre les lletres
    self.bridges = []
    self.sub_bridges = []
    self.generate_bridge_combinations()
    # Obtenir els grups no planars per cada pont generat
    self.non_planar_groups = []
    self.generate_non_planar_groups()
    # Per cada grup no planar obtenir subdivisions i arestes addicionals
    self.generate_extra_edges()
  
  # Construir ponts entre les lletres
  def generate_bridges(self, bridge_data, letters):
    start_index = 0
    # Buscar la primera lletra que es troba a la llista
    for i in range(0, len(self.word)):
      char = self.word[i]
      if char in letters:
        last_char = char
        break
      start_index += 1
    # Buscar la següent lletra disponible per crear-ne el pont
    for i in range(start_index + 1, len(self.word)):
      char = self.word[i]
      if ((last_char == char) or (char not in letters)):
        continue
      self.store_bridge(bridge_data, last_char, char)
      last_char = char

  # Emmagatzemar el pont generat
  def store_bridge(self, bridge_data, last, current):
    p0 = min(last, current)
    p1 = max(last, current)
    if [p0, p1] not in bridge_data:
      bridge_data.append([p0, p1])

  # Construir els ponts a partir de les combinacions possibles
  def generate_bridge_combinations(self):
    # Obtenir totes les combinacions possibles de ponts
    combination = combination_set(self.letters)
    combination = list(filter(lambda c: len(c) >= 5, combination))
    for c in combination:
      current_bridges = []
      # Buscar ponts vàlids per cada possible combinació
      self.generate_bridges(current_bridges, c)
      self.bridges.append(current_bridges)
    # Ordenar els ponts obtinguts
    self.bridges = list(map(lambda bridge: sorted(bridge), self.bridges))

  # Generar grups no planars
  def generate_non_planar_groups(self):
    candidates = []
    bridge_givens = {}
    # Buscar les instàncies de cada possible pont obtingut
    for bridge_group in self.bridges:
      for bridge in bridge_group:
        p0 = bridge[0]; p1 = bridge[1]
        if p0 not in bridge_givens:
          bridge_givens[p0] = 0
        if p1 not in bridge_givens:
          bridge_givens[p1] = 0
        bridge_givens[p0] += 1
        bridge_givens[p1] += 1
    # Per cada possible pont, buscar k5 i k33 segons les instàncies obtingudes
    for bridge_group in self.bridges:
      self.search_groups_k5(bridge_givens, bridge_group)
      self.search_groups_k33(bridge_givens, bridge_group)
    # Eliminar ponts repetits
    self.non_planar_groups = unique(self.non_planar_groups)

  # Buscar grafs no planars de tipus k5
  def search_groups_k5(self, givens, bridge_group):
    # Per tenir un graf k5 calen 5 punts amb almenys 4 arestes cadasun
    data = list({k: v for k, v in givens.items() if v >= 4}.keys())
    if len(data) < 5:
      return
    # Obtenir les combinacions possibles de 5 punts
    c_data = list(map(lambda c : list(c), combinations(data, 5)))
    # Per cada possible combinació, buscar si es compleix la necessària per tenir un k5
    for c in c_data:
      c.sort()
      c0 = c[0]; c1 = c[1]; c2 = c[2]; c3 = c[3]; c4 = c[4]
      outside = [[c0, c1], [c1, c2], [c2, c3], [c3, c4], [c4, c0]] # Pentàgon
      inside  = [[c0, c2], [c0, c3], [c1, c3], [c1, c4], [c2, c4]] # Estrella
      k_possible = True
      for k in (outside + inside):
        filtered = list(filter(lambda b: (min(b) == min(k) and max(b) == max(k)), bridge_group))
        if len(filtered) == 0:
          k_possible = False
      # Si després de totes les comprovacions k5 encara és possible, guardar-lo
      if k_possible == True:
        ary = sorted(c, key=self.word.index)
        self.non_planar_groups.append(["k5", ary])

  # Buscar grafs no planars de tipus k33
  def search_groups_k33(self, givens, bridge_group):
    # Per tenir un graf k33 calen 6 punts amb almenys 3 arestes cadasun
    data = list({k: v for k, v in givens.items() if v >= 3}.keys())
    if len(data) < 6:
      return
    # Obtenir les permutacions possibles de 6 punts
    c_data = list(map(lambda c : list(c), combinations(data, 6)))
    p_data = {}
    for c in c_data:
      p_data[tuple(c)] = list(map(lambda p : list(p), permutations(c, 6)))
    # Per cada possible permutació, buscar si es compleix la necessària per tenir un k33
    for c in c_data:
      for p in p_data[tuple(c)]:
        c0 = p[0]; c1 = p[1]; c2 = p[2]; c3 = p[3]; c4 = p[4]; c5 = p[5]
        group0 = [[c0, c3], [c0, c4], [c0, c5]]
        group1 = [[c1, c3], [c1, c4], [c1, c5]]
        group2 = [[c2, c3], [c2, c4], [c2, c5]]
        k_possible = True
        for k in (group0 + group1 + group2):
          filtered = list(filter(lambda b: (min(b) == min(k) and max(b) == max(k)), bridge_group))
          if len(filtered) == 0:
            k_possible = False
        # Si després de totes les comprovacions k33 encara és possible, guardar-lo
        if k_possible == True:
          ary = [[c0, c1, c2], [c3, c4, c5]]
          ary = list(map(lambda x: sorted(x, key=self.word.index), ary)); ary.sort()
          self.non_planar_groups.append(["k33", ary])

  # Obtenir subdivisions i arestes addicionals
  def generate_extra_edges(self):
    for group in self.non_planar_groups:
      # Obtenir lletres implicades en el grup no planar
      if group[0] == "k5":
        a = ''.join(group[1])
        b = ''.join(group[1])
      if group[0] == "k33":
        a = ''.join(group[1][0])
        b = ''.join(group[1][1])
      # Buscar tots els casos possibles d'arestes addicionals
      l = ''; s = ''
      result = []
      others = []
      for i in range(0, len(self.word)):
        letter = self.word[i]
        s = s + letter
        # Connexió entre dos lletres del mateix grup k33
        if (((l == 'a') and (letter in a) and (letter not in b)) or
            ((l == 'b') and (letter in b) and (letter not in a))):
          # CAS A: Lletres entremig d'un pont
          if (len(s) > 2):
            others.append(s)
          # CAS B: Connexió directa entre lletres del mateix grup
          else:
            others.append(s)
          s = letter
          continue
        # Connexió entre lletres de grups diferents k33 o bé grup k5
        if (letter not in a) and (letter not in b):
          continue
        # CAS A: Lletres entremig d'un pont
        if (len(s) > 2):
          result.append(s)
        # CAS E1: Aresta inicial (principi de paraula)
        elif (len(s) > 1 and l == ''):
          others.append(s)
        if letter in a:
          l = 'a'
        if letter in b:
          l = 'b'
        s = letter
      # CAS E2: Aresta final (final de paraula)
      if len(s) > 1:
        others.append(s)
      # Emmagatzemar els resultats al final del grup
      result = unique(result)
      others = unique(others)
      group.append(result)
      group.append(others)

  # Retornar els non_planar_groups filtrats segons el tipus (k5 o k33)
  def filter_groups(self, type):
    result = []
    for group in self.non_planar_groups:
      if group[0] == type:
        result.append(group)
    return result


Exemple d'ús

El codi es pot utilitzar de la següent manera:

Codi:

# ==============================================================================================
# * aodarmdroma_example.py
# ==============================================================================================

# Importar el codi principal
from aodarmdroma import WordChain

# Generar graf a partir de la paraula AODARMDROMA
word = "AODARMDROMA"
chain = WordChain(word)

# Mostrar els grups no planars obtinguts
print(chain.non_planar_groups)
# => [['k5', ['A', 'O', 'D', 'R', 'M'], [], []]]


L'exemple retorna una list que indica que s'ha trobat un subgrup de tipus K5. La primera llista de lletres correspon als nodes del subgrup no planar, mentre que les altres dues llistes indiquen altres subdivisions i arestes que puguin existir a la paraula. Tal com ja s'ha comentat, en aquest cas es tracta d'un graf no planar perfecte, per això les dues darreres llistes estan buides.
Re: Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma

Cerca de paraules no planars

A continuació es fa una cerca de totes les paraules no planars catalanes dins del corpus DISC 2.7.15.
Per fer-ho s'utilitza una versió modificada del corpus amb les paraules en majúscules, sense accents, dièresis, guionets o eles geminades, i on s'han substituït totes les 'Ç' per 'c'.
El resultat es guarda a un document result.txt ordenant les paraules no planars per llargària, i dividint-les entre K5, K3,3 i grups mixtos.

Codi:

from aodarmdroma import WordChain   # Importar la classe principal per analitzar aodarmdromes
from main import words              # Importar corpus

# Una paraula ha de tenir més de 10 lletres per tenir algun grup no planar
words = list(filter(lambda word: len(word) > 10, words))
words.append("AODARMDROMA") # Incloure "Aodarmdroma" al corpus

# Obtenir la informació necessària per cada paraula
filtered = []
for word in words:
  print(word)
  filtered.append(WordChain(word))

# Filtrar les paraules amb grups no planars
filtered = list(filter(lambda x: len(x.non_planar_groups) > 0, filtered))

# Dividir el resultat segons el tipus de grups obtinguts
non_planar_k5   = list(filter(lambda x: len(x.filter_groups("k5"))  > 0 and len(x.filter_groups("k33")) == 0, filtered))
non_planar_k33  = list(filter(lambda x: len(x.filter_groups("k5")) == 0 and len(x.filter_groups("k33"))  > 0, filtered))
non_planar_both = list(filter(lambda x: len(x.filter_groups("k5"))  > 0 and len(x.filter_groups("k33"))  > 0, filtered))

# Ordenar els resultats per llargària de la paraula
non_planar_k5.sort(key=lambda x: len(x.word))
non_planar_k33.sort(key=lambda x: len(x.word))
non_planar_both.sort(key=lambda x: len(x.word))

# Definir el resultat en format string
def draw_group(result, word, group):
  if group[0] == "k5":
    letters = ''.join(group[1])
  if group[0] == "k33":
    letters = '/'.join(list(map(lambda x: ''.join(x), group[1])))
  divisions = ', '.join(group[2])
  others    = ', '.join(group[3])
  if len(divisions) == 0:
    divisions = '-'
  if len(others) == 0:
    others = '-'
  result.append(word + "\t\t" + letters + "\t\t" + divisions + "\t\t" + others)

result = []
result.append("========= Grups  k5 =========")
for x in non_planar_k5:
  for group in x.non_planar_groups:
    draw_group(result, x.word, group)

result.append("========= Grups k33 =========")
for x in non_planar_k33:
  for group in x.non_planar_groups:
    draw_group(result, x.word, group)

result.append("======= Grups  Mixtos =======")
for x in non_planar_both:
  for group in x.non_planar_groups:
    draw_group(result, x.word, group)

# Guardar la llista obtinguda
f = open("result.txt", "w", encoding='utf-8')
for line in result:
  f.writelines(line + "\n")
f.close()

print("Aodarmdromes guardats a result.txt")


Resultat

Codi:

                                GRUPS K5
+=======================+=========+=========================+======================+
| PARAULA               | NODES   | SUBDIVISIONS            | RESTA D'ARESTES      |
+=======================+=========+=========================+======================+
| Aodarmdroma           | AODRM   | -                       | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Curtcircuitau         | CURTI   | TaU                     | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Curtcircuiteu         | CURTI   | TeU                     | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entretindríem         | ENTRI   | NdR                     | Em                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entretindrien         | ENTRI   | NdR                     | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entretindries         | ENTRI   | NdR                     | Es                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entretindríeu         | ENTRI   | NdR                     | Eu                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Santjustenques        | SNTUE   | SaN, TjU, NqU           | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Autoinductància       | AUTIC   | ToI, IndU, AnC          | -                    |
|                       | AUTNC   | ToiN, NdU, CiA          | -                    |
|                       | AUINC   | UtoI, NdU, CtA          | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Curtcircuitàveu       | CURTI   | TaveU                   | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entrecanviaríem       | ENRAI   | NtR, EcA, NvI           | Em                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entrecanviarien       | ENRAI   | NtR, EcA, NvI           | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entrecanviaries       | ENRAI   | NtR, EcA, NvI           | Es                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Entrecanviaríeu       | ENRAI   | NtR, EcA, NvI           | Eu                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Arterioscleròtiques   | RTEIO   | OsclE, IquE             | aR, Es               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Internacionalitzaria  | INTRA   | TeR, AcI, IoN, AlI, TzA | -                    |
+=======================+=========+=========================+======================+

                                 GRUPS K33
+=======================+=========+=========================+======================+
| PARAULA               | NODES   | SUBDIVISIONS            | RESTA D'ARESTES      |
+=======================+=========+=========================+======================+
| Destarotadors         | DTR/SAO | DeS                     | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Perquirisques         | EQI/RUS | -                       | pE                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Consciencioses        | COE/NSI | -                       | CO, NS               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Contracultural        | CRL/TAU | ConT                    | TU                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Destarotadores        | DTR/EAO | EsT                     | Es                   |
|                       | DTR/SAO | DeS, ReS                | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Dretanitzarien        | EAI/RTN | TzA                     | dR, IE               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Metamorfosares        | EAO/MRS | RfO                     | EtA                  |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Contraculturals       | CRL/TAU | ConT                    | TU, Ls               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Instrumentéssim       | ITE/NSM | TruM                    | NS, TE               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Instrumentessiu       | ITE/NSU | TrU, UmE                | NS, TE               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Metamorfosaries       | EAO/MRS | RfO, RiE                | EtA                  |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Minoritàriament       | INA/MRT | NoR, MeN                | IN, IA               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Precaucionarien       | EAI/RCN | AuC, IoN                | pR, IE               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Reconstructores       | EOT/RCS | OnS                     | RuC, TO              |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Arterioscleròtic      | EIO/RTC | OsC, ClE                | aR, RT, IO           |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Arterioscleròtica     | EIO/RTC | OsC, ClE                | aR, RT, IO, Ca       |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Arterioscleròtics     | EIO/RTC | OsC, ClE                | aR, RT, IO, Cs       |
|                       | EIO/RTS | SclE, IcS               | aR, RT, IO           |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Antipestilencials     | ATE/NIS | IpE, IlE, AlS           | NcI                  |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Conscienciosament     | COE/NSI | SamE                    | CO, NS, Nt           |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Desengramponadors     | DNR/SAO | DeS, SeN                | NgR, AmpO            |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Estranyíssimament     | ETI/SAN | TrA, NyI, ImA, AmE      | AN                   |
|                       | EAI/SNM | StrA, NyI               | Nt                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Immaterialitzarem     | IAE/MTR | TzA                     | IA, AlI              |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Impremeditadament     | IEA/MDT | MprE, EnT               | -                    |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Contradictòriament    | CNR/OTA | AdiC, RiA, AmeN         | TO                   |
|                       | CNR/OTI | RadI, IameN             | TO                   |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Estrangeritzacions    | ETI/SRA | AngE, TzA, AcI, IonS    | RA, IT               |
|                       | EAI/TRN | EsT, NgE, TzA, IoN      | TR, AcI, Ns          |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Immaterialitzaríem    | IAE/MTR | TzA                     | IA, AlI, IE          |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Recriminatòriament    | EIA/RMN | EcR, AtoR               | IA, Nt               |
|                       | EIT/RNA | EcR, ToR, AmE           | Im, NA               |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Imprescriptiblement   | IPE/MRT | EscR, EnT               | IP, IblE             |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Ultramicroscòpiques   | RIS/UCO | UltR, OpI, IqU, UeS     | RamI, CO             |
+-----------------------+---------+-------------------------+----------------------+
| Descastellanitzacions | CTN/SAI | Te(ll)A, TzA, IoN        | deS, AS              |
+=======================+=========+=========================+======================+

                                    GRUPS MIXTOS
+=======================+=========+==============================+======================+
| PARAULA               | NODES   | SUBDIVISIONS                 | RESTA D'ARESTES      |
+=======================+=========+==============================+======================+
| Semitransparents      | SETRN   | EmiT, RaN, SpaR              | -                    |
|                       | SETAN   | EmiT, TrA, SpA, ArE          | -                    |
|                       | ETA/SRN | SpA                          | EmiT, NS             |
+-----------------------+---------+------------------------------+----------------------+
| Internacionalitzaríem | INTRA   | TeR, AcI, IoN, AlI, TzA      | Iem                  |
|                       | ITR/NEA | AcI, IoN, AlI, TzA           | NA, IT, RI, Em       |
+-----------------------+---------+------------------------------+----------------------+
| Internacionalitzarien | INTER   | NacI, IoN, NalI, TzaR        | -                    |
|                       | INTRA   | TeR, AcI, IoN, AlI, TzA, IeN | -                    |
|                       | IEA/NTR | IoN, TzA                     | NT, RN, AcI, AlI, IE |
|                       | ITR/NEA | AcI, IoN, AlI, TzA           | NA, IT, RI, EN       |
+-----------------------+---------+------------------------------+----------------------+
| Internacionalitzaries | INTRA   | TeR, AcI, IoN, AlI, TzA      | Ies                  |
|                       | ITR/NEA | AcI, IoN, AlI, TzA           | NA, IT, RI, Es       |
+-----------------------+---------+------------------------------+----------------------+
| Internacionalitzaríeu | INTRA   | TeR, AcI, IoN, AlI, TzA      | Ieu                  |
|                       | ITR/NEA | AcI, IoN, AlI, TzA           | NA, IT, RI, Eu       |
+=======================+=========+==============================+======================+
Re: Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma
Entre els resultats obtinguts, se'n poden destacar alguns casos especials.

Aodarmdromes perfectes

Només s'ha trobat un aodarmdroma perfecte; el cas creat "artificialment" per la pròpia paraula "AODARMDROMA". Aquest cas no només és perfecte sinó també mínim, és a dir, no hi ha arestes repetides. Aquesta ampliació del concepte seria impossible en el cas de K3,3, on cada node té tres arestes; a part del primer i darrer nodes de la paraula, la resta només podrien tenir un nombre parell d'arestes, ja que per cada aresta d'entrada n'hi ha d'haver una de sortida.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm10

Falsos doblets

Alguns casos on s'han obtingut dos grups no planars a una mateixa paraula, en realitat corresponen a un únic grup, però amb un dígraf que actua com una única lletra.

Per exemple, en el cas de "DESTAROTADORES", la E i la S sempre estan unides, per tant actuant com un únic node: "D(ES)TAROTADOR(ES)". Tenint això en compte, aquest seria el cas més proper a un aodarmdroma K3,3 perfecte (vegeu apartat anterior).

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm11

Per tal que les lletres actuïn com un únic node n'hi ha prou que sempre apareguin agrupades, i fins i tot poden incloure lletres no repetides al mig, ja que aquestes no afecten el graf. Per tant, també es compleix amb "ARTERIO(SC)LERÒTI(CS)" i amb "CONTR(ADI)CTÒR(IA)MENT".

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm13

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm14

En canvi, en el cas de "DESENGRAMPONADORS" la E només embolcalla la S, i per això tot i ser repetida a afectes pràctics és com si no existís, fent-lo un altre tipus de node múltiple.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm15

Grups múltiples

Finalment, hi ha paraules on realment es poden trobar múltiples grups no planars entrellaçats.

La paraula amb més grups d'un mateix tipus és "AUTOINDUCTÀNCIA", que té tres K5 entrellaçats en una estructura hexagonal.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm16 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm17 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm18

De manera similar, el cas amb més grups és "INTERNACIONALITZARIEN", amb dos K5 i dos K3,3.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm19 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm21
Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm20 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm22

Per altra banda, "ESTRANGERITZACIONS" i "RECRIMINATÒRIAMENT" tenen dos K3,3 que es poden representar mitjançant una estructura heptagonal.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm23 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm24

La seva estructura és molt similar.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm25 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm26

La paraula "ESTRANYÍSSIMAMENT" funciona de la mateixa manera, però en un dels casos la M actua d'embolcall, igual que en el cas de "DESENGRAMPONADORS" ja vist prèviament.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm27 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm28

Finalment, "SEMITRANSPARENTS" té un fals doblet K5 amb "SEMIT(RA)NSP(AR)ENTS", i alhora té un grup K3,3.

Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm31 Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma Aodarm30
Lingüística recreativa: Buscant chesswords

Variant de l'escaquer

Suposem que agafem una paraula i en col·loquem cada lletra diferent en un tauler d'escacs infinit, de manera que per anar d'una a la següent es permet moure's a qualsevol direcció però només una casella, per tant, seguint els moviments del rei. En fer-ho, s'obté un graf amb limitacions molt similars a les dels aodarmdromes.

Els següents exemples mostren les paraules "PARAIGUA" i "ESPARDENYA".

Codi:

    R
    |
P - A - I
    |   |
    U - G

    R - A
  /     | \
D - E   P   Y
    | X   /
    S   N


Fins i tot sense considerar rotacions i reflexions, sovint existeixen diferents maneres vàlides de col·locar les lletres d'una paraula al tauler. Quan n'existeix alguna, la paraula rep el nom de chessword.

La tasca de trobar les que no es poden traçar es basa en condicions anàlogues a les emprades per obtenir un aodarmdroma.

  • Quan 5 lletres diferents són directament adjacents a les altres 4 (K5)
  • Quan 6 lletres diferents formen grups de 3 on cadascuna del grup és directament adjacent amb les de l'altre grup (K3,3)


Aquestes condicions són més estrictes que en el cas dels aodarmdromes, ja que no permeten arestes internes als grafs planars, només la versió "perfecta" d'aquests dins de la paraula. Tot i això, tot i que sempre que es doni un dels casos esmentats és impossible obtenir una graella vàlida, no es pot dir el mateix a la inversa; hi ha altres interaccions entre lletres que fan que la graella sigui impossible.

Tenint això en compte, analitzar si una paraula és vàlida exigeix comprovar-ne totes les possibles graelles, de manera similar al joc Stepping Stones Puzzle, és a dir, una solució mitjançant un mètode de força bruta. Això fa difícil analitzar totes les paraules del corpus, ja que el temps computacional és massa elevat. Tot i això, s'han analitzat alguns casos.

Sobre els codis emprats :
Lingüística recreativa: Buscant chesswords

Resultat

La non-chessword més curta del corpus és "ORTOÈSTERS". Cal destacar que si es converteixen les lletres en un patró d'aparició (abcadecdbe), equival al patró que la paraula "AODARMDROMA", però sense l'última A, per tant formant un K5 gairebé complet. A més, és l'únic patró de només 10 lletres vàlid i n'hi ha només 7 amb 11 lletres, cadascun corresponent a una única paraula vàlida. S'inclouen totes a continuació.

Codi:

Patró       Paraules
ABCADECDBE  ORTOÈSTERS
ABCADBECFDE COACIONA(SS)IN
ABCADECDBEA AODARMDROMA
ABCDAECABED CURTCIRCUIT
ABCDAECFAGC IMAGINATIVA
ABCDEBFADFE DESATENDANT
ABCDEFCAEBD REANIMARIEN
ABCDEFCAEBF REANIMARÍEM


La non-chessword més llarga del corpus és "DESINDUSTRIALITZACIONS", l'únic patró amb 22 lletres. A continuació s'inclouen les més llargues, concretament totes amb patrons de 20 o més lletres. Moltes són variants d'un mateix patró menor.

Codi:

Patró                  Paraules
ABCDEAFCGHDIJDGKILDMEC DESINDUSTRIALITZACIONS
ABCDADEFAGBHIADJHKALC  INSTITUCIONALITZARIES
ABCDEBFGAHBFIACJFEADB  INTERNACIONALITZARIEN
ABCDEBFGAHBFIACJFEADK  INTERNACIONALITZARÍEM
                       INTERNACIONALITZARIES
                       INTERNACIONALITZARÍEU
ABCDEAFCGHDIJDGKILDM   DESINDUSTRIALITZACIÓ
ABCDEBFGAHBFIACJFEAF   INTERNACIONALITZARIA
ABCDEBFGAHBFIACJFEDB   INTERNACIONALITZAREN
ABCDEBFGAHBFIACJFEDK   INTERNACIONALITZAREM
                       INTERNACIONALITZARES
                       INTERNACIONALITZAREU
ABCDEBFGAHBFIACJFEFB   INTERNACIONALITZARAN
ABCDEBFGAHBFIACJFEFK   INTERNACIONALITZARÀS
ABCDECFBGEHIFJEDIKHC   DESCASTE(LL)ANITZACIONS


Tal com és d'esperar pel fet de tractar-se de condicions similars, entre els resultats hi ha aodarmdromes.
A continuació es mostra la graella més compacta per cada aodarmdroma que no és un non-chessword.

Codi:

AUTOINDUCTÀNCIA
- I N -
O A C D
- T U -

ARTERIOSCLERÒTIQUES
A I O - -
Q R T S -
- U E L C

CONTRACULTURAL / CONTRACULTURALS
- A C -
L U R O
s T N -

METAMORFOSARES
M S -
E A O
T R F

INSTRUMENTÉSSIM
- I -
M S N
U E T
- R -

MINORITÀRIAMENT
- M A -
E T I R
- N O -

ARTERIOSCLERÒTIC / ARTERIOSCLERÒTICS
A L C -
E R I S
- T O -

CONSCIENCIOSAMENT
- C S -
I O N A
- E M T

ESTRANYÍSSIMAMENT
- A M -
R E N I
- T S Y

CONTRADICTÒRIAMENT
- C T -
I R O N
D A M E

RECRIMINATÒRIAMENT
- O - -
T N R -
A I E C
- M - -

ULTRAMICROSCÒPIQUES
- Q U E
P I S L
M O C T
- A R -
Re: Lingüística recreativa: El cas de l'aodarmdroma