ViquiFilter
  • more_horiz
Aquesta secció informarà de les novetats de l'aplicació ViquiFilter. Si teniu propostes per l'aplicació, poseu-les aquí.

Codi

S'inclou el codi utilitzat en la versió v1.1.

HTML

Codi:

<input type="hidden" class="app-identifier" value="ViquiFilter"/>
<h2>ViquiFilter</h2><br/>
<p><b>ViquiFilter</b> és una aplicació que utilitza la <a class="external_link" href="https://wikitech.wikimedia.org/wiki/Analytics/AQS/Pageviews">Pageview API</a> i
la <a class="external_link" href="https://www.mediawiki.org/wiki/API:Langlinks">Langlinks API</a> de <a class="external_link" href="https://www.mediawiki.org/wiki/MediaWiki"><b>Mediawiki</b></a> per
obtenir els articles més populars d'un determinat idioma i comparar-ne l'accessebilitat amb un altre idioma.</p>
<table class="filter_dates">
  <tr><td>Des de:</td><td>Any <select name="selected_id" id="s_year"></select></td><td>Mes <select name="selected_id" id="s_month"></select></td><td>Dia <select name="selected_id" id="s_day"></select></td></tr>
  <tr><td>Fins a:</td><td>Any <select name="selected_id" id="e_year"></select></td><td>Mes <select name="selected_id" id="e_month"></select></td><td>Dia <select name="selected_id" id="e_day"></select></td></tr>
</table><br/>
<label>Nombre de populars: <input id="top_n" type="number" value="3" min="1" max="99"/></label><br/><br/>
<table class="filter_langs">
  <tr><td>Idioma font:</td><td><select name="selected_id" id="filter_lang_a">
    <option value="de">Alemany</option>
    <option value="en" selected="selected">Anglès</option>
    <option value="ar">Àrab</option>
    <option value="arz">Àrab egipci</option>
    <option value="ca">Català</option>
    <option value="ceb">Cebuà</option>
    <option value="es">Espanyol</option>
    <option value="fr">Francès</option>
    <option value="it">Italià</option>
    <option value="jp">Japonès</option>
    <option value="nl">Neerlandès</option>
    <option value="fa">Persa</option>
    <option value="pl">Polonès</option>
    <option value="pt">Portuguès</option>
    <option value="ru">Rus</option>
    <option value="sv">Suec</option>
    <option value="uk">Ucraïnès</option>
    <option value="vi">Vietnamita</option>
    <option value="war">Waray-waray</option>
    <option value="zh">Xinès</option>
  </select></td></tr>
  <tr><td>Idioma comparat:</td><td><select name="selected_id" id="filter_lang_b">
    <option value="de">Alemany</option>
    <option value="en">Anglès</option>
    <option value="ar">Àrab</option>
    <option value="arz">Àrab egipci</option>
    <option value="ca" selected="selected">Català</option>
    <option value="ceb">Cebuà</option>
    <option value="es">Espanyol</option>
    <option value="fr">Francès</option>
    <option value="it">Italià</option>
    <option value="jp">Japonès</option>
    <option value="nl">Neerlandès</option>
    <option value="fa">Persa</option>
    <option value="pl">Polonès</option>
    <option value="pt">Portuguès</option>
    <option value="ru">Rus</option>
    <option value="sv">Suec</option>
    <option value="uk">Ucraïnès</option>
    <option value="vi">Vietnamita</option>
    <option value="war">Waray-waray</option>
    <option value="zh">Xinès</option>
  </select></td></tr>
</table><br/>
<input class="button2" type="submit" name="filter_apply" value="Aplicar" tabindex="5"/>
<input class="button2" type="submit" name="filter_clear" value="Netejar" tabindex="5"/><br/><br/>
<h4>Registre de canvis</h4>
<p>
  05-02-2021 - v1.0 - Plataforma bàsica per comparar entre idiomes<br/>
  08-02-2021 - v1.1 - Ampliació del llistat d'idiomes: <a class="external_link" href="https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Wikipedias#Detailed_list">20 amb més articles</a>
</p>
<h4>Enllaços relacionats</h4>
<p>
 Viquipèdia - <a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/wiki/Ajuda:Com_iniciar_una_p%C3%A0gina">Iniciar un article</a><br/>
</p>
<p>Aquesta aplicació ha estat creada per l'usuari <b><a class="external_link" href="https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Usuari:Wecoc">Wecoc</a></b> mitjançant la plataforma <i>Forumotion</i>.</p><br/>
<p class="filter_state"> </p><br/>
<table class="filter_table"></table>


Javascript (amb jQuery)

Codi:

$(document).ready(function(){
  var app = document.querySelector('.app-identifier');
  if (app == null) { return; }
  if (app.value !== "ViquiFilter") { return; }
  
  var articles_seen = [];
  var cleaning_mode = false;
  set_filter_dates();
  
  function set_filter_dates() {
    // Get selectors
    var s_year = document.querySelector('#s_year'), e_year = document.querySelector('#e_year');
    var s_month = document.querySelector('#s_month'), e_month = document.querySelector('#e_month');
    var s_day = document.querySelector('#s_day'), e_day = document.querySelector('#e_day');
    var date = new Date(), i;
    // Set year options
    for(i = 2001; i <= date.getFullYear(); i++){
      s_year.innerHTML = s_year.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
      e_year.innerHTML = e_year.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
    }
    s_year.value = date.getFullYear();
    e_year.value = date.getFullYear();
    // Set month options
    for(i = 1; i <= 12; i++){
      s_month.innerHTML = s_month.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
      e_month.innerHTML = e_month.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
    }
    s_month.value = 1;
    e_month.value = 2;
    // Set day options
    for(i = 1; i <= 31; i++){
      s_day.innerHTML = s_day.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
      e_day.innerHTML = e_day.innerHTML + "<option value=\"" + i + "\">" + i + "</option>";
    }
    s_day.value = 1;
    e_day.value = 1;
  }
  
  // Set button functions
  var apply_button = document.querySelector('.button2[name=filter_apply]');
  var clear_button = document.querySelector('.button2[name=filter_clear]');
  apply_button.onclick = function(){ filter_get_data() };
  clear_button.onclick = function(){ cleaning_mode = true; filter_clear_data(); };
  
  function filter_get_data() {
    // Clear current data
    filter_clear_data();
    cleaning_mode = false;
    // Get dates
    var s_year = document.querySelector('#s_year'), e_year = document.querySelector('#e_year');
    var s_month = document.querySelector('#s_month'), e_month = document.querySelector('#e_month');
    var s_day = document.querySelector('#s_day'), e_day = document.querySelector('#e_day');
    var s = new Date(s_year.value + '-' + s_month.value + '-' + s_day.value);
    var e = new Date(e_year.value + '-' + e_month.value + '-' + e_day.value);
    var d = new Date(s), total_days = datediff(s, e);
    if (total_days < 0) return;
    // Get langs
    var lang_a = document.querySelector('#filter_lang_a').value,
        lang_b = document.querySelector('#filter_lang_b').value;
    // Get Top N
    var top_n = document.querySelector('#top_n').value;
    // Loop through days
    get_data_from_day(d, e, lang_a, lang_b, top_n);
  }
  
  function get_data_from_day(d, e, lang_a, lang_b, top_n){
    // Change state to Processing
    var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
    filter_state.setAttribute("value", "processing");
    filter_state.innerText = "Buscant dades ....";
    // Get Pageview url
    var year  = d.getFullYear();
    var month = zeroPad((d.getMonth() + 1), 2);
    var day   = zeroPad(d.getDate(), 2);
    var url = 'https://wikimedia.org/api/rest_v1/metrics/pageviews/top/' + lang_a +
        '.wikipedia/all-access/' + year + '/' + month + '/' + day;
    $.ajax({
      url: url,
      success: function(data) {
        // Return if cleaning
        if (cleaning_mode) { filter_clear_data(); return; }
        // Load articles list
        var articles = data.items[0].articles.splice(1, 99), a;
        // Filter out special cases
        for(a in articles) { if(articles[a].article.includes(":")){ delete articles[a]; } }
        for(a in articles) { if(articles[a].article == '404.php'){ delete articles[a]; } }
        for(a in articles) { if(articles_seen.includes(articles[a].article)) { delete articles[a]; } }
        // Get the correct amount of articles
        var result = [], keys = Object.keys(articles).splice(0, top_n);
        for(var k in keys) { result = result.concat(articles[parseInt(keys[k])]); }
        // Store result to already seen articles
     for(var seen in result){ articles_seen = articles_seen.concat(result[seen].article); }
        // Change to next day
        var next_d = d.setDate(d.getDate() + 1);
        d = new Date(next_d);
        if (d.getTime() == e.getTime()) {
          load_data_into_table(lang_a, lang_b, top_n);
        } else {
          get_data_from_day(d, e, lang_a, lang_b, top_n);
        }
      }
    });
  }
  
  function filter_clear_data(){
    // Clear storage
    articles_seen = [];
    // Clear table
    var table = document.querySelector('.filter_table');
    table.innerHTML = "";
    // Set state to null
    var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
    filter_state.setAttribute("value", "null");
    filter_state.innerText = "";
  }
  
  function load_data_into_table(lang_a, lang_b, top_n){
    var i = 0;
    store_into_table(i, lang_a, lang_b, top_n);
  }
  
  function store_into_table(i, lang_a, lang_b, top_n) {
    // Change state to Processing
    var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
    filter_state.setAttribute("value", "processing");
    filter_state.innerText = "Creant taula .... " + i + " / " + articles_seen.length;
    // Get Langlinks url
    var url = "https://" + lang_a + ".wikipedia.org/w/api.php?action=query&titles=" + articles_seen[i] +
          "&prop=langlinks&lllimit=500&format=json";
    $.ajax({
      crossOrigin: true,
      dataType: 'jsonp',
      url: url,
      success: function(lang_a_data) {
        // Return if cleaning
        if (cleaning_mode) { filter_clear_data(); return; }
        // Get page info
        var pageid = Object.keys(lang_a_data.query.pages)[0];
        var lang_a_title = lang_a_data.query.pages[pageid].title;
        var lang_a_url = (lang_a_data.query.normalized) ? lang_a_data.query.normalized[0].from : lang_a_title;
        var table = document.querySelector('.filter_table');
        lang_a_url = "https://" + lang_a + ".wikipedia.org/wiki/" + lang_a_url;
        var lang_links = lang_a_data.query.pages[pageid].langlinks;
        var row_class = ((i > 0) && (i % top_n == 0)) ? " sep_row" : "";
        if (lang_links) {
          var lang_keys = Object.keys(lang_links);
          var lang_found = false;
          for (var k in lang_keys) {
            if (lang_links[k].lang == lang_b) {
              var lang_b_title = lang_links[k]['*'];
              var lang_b_url = lang_b_title.replace(/\s+/g, '_');
              lang_b_url = "https://" + lang_b + ".wikipedia.org/wiki/" + lang_b_url;
              // Create row (Found)
              var html = "<tr class=\"found" + row_class + "\">" +
                  "<td><a class=\"wiki\" href=\"" + lang_a_url + "\">" + lang_a_title + "</a></td>" +
                  "<td><a class=\"wiki\" href=\"" + lang_b_url + "\">" + lang_b_title + "</a></td></tr>";
              table.innerHTML = table.innerHTML + html;
              lang_found = true;
              break;
            }
          }
          if (lang_found == false) {
            // Create row (Not found)
            var html = "<tr class=\"not_found" + row_class + "\">" +
              "<td><a class=\"wiki\" href=\"" + lang_a_url + "\">" + lang_a_title + "</a></td>" +
              "<td>-</td></tr>";
            table.innerHTML = table.innerHTML + html;
          }
        } else {
          // Create row (No Wikidata)
          var html = "<tr class=\"no_wikidata" + row_class +"\">" +
            "<td><a class=\"wiki\" href=\"" + lang_a_url + "\">" + lang_a_title + "</a></td>" +
            "<td>(Sense Wikidata)</td></tr>";
          table.innerHTML = table.innerHTML + html;
        }
        i = i + 1;
        if (i < articles_seen.length){
          store_into_table(i, lang_a, lang_b, top_n);
        } else {
          // Change state to Complete
          var filter_state = document.querySelector('.filter_state');
          filter_state.setAttribute("value", "complete");
          filter_state.innerText = "Procés completat!";
        }
      }
    });
  }

  function zeroPad(num, places) {
    var zero = places - num.toString().length + 1;
    return Array(+(zero > 0 && zero)).join("0") + num;
  }
  
  function datediff(first, second) {
    return Math.round((second-first)/(1000*60*60*24));
  }
});