Alguns personatges històrics catalans a vegades perden "sospitosament" tota referència a les seves arrels catalanes a la versió anglesa de la Viquipèdia, si es compara amb l'article català. No només això, sinó que en molts casos aquesta diferència s'ha accentuat aquests darrers anys, canviant articles per censurar-ne aquesta qüestió. Tot i que en alguns casos el canvi pot estar justificat, en la majoria d'ells és un problema que caldria revertir.

El següent codi pel Query de WikiData permet obtenir aquells personatges catalanoparlants en els quals el nom de l'article català no correspon al nom de l'article anglès.

Codi:

# Get all Catalan people in Wikipedia where the name in Catalan and English isn't the same
SELECT ?item ?itemLabel ?caName ?enName ?itemDescription
WHERE {
  ?item wdt:P31 wd:Q5 .       # Humans
  ?item wdt:P27 wd:Q29 .      # Country of Citizenship: Spain
  ?item wdt:P1412 wd:Q7026 .  # Language Spoken: Catalan
  ?item ^schema:about ?caArticle .
  ?caArticle schema:isPartOf <https://ca.wikipedia.org/>;
  schema:name ?caName .       # Get Catalan article name
  ?item ^schema:about ?enArticle .
  ?enArticle schema:isPartOf <https://en.wikipedia.org/>;
  schema:name ?enName .       # Get English article name
  SERVICE wikibase:label
    {
      bd:serviceParam wikibase:language "ca" .
      ?item rdfs:label ?itemLabel .
      ?item schema:description ?itemDescription .
    }
  # Filter out those that have the same name
  FILTER ( STR(?caName) != STR(?enName) )
}


Això no significa que cadascun dels 2771 casos obtinguts amb el codi sigui un cas de castellanització injustificada del nom, en molts de casos és una diferència a l'hora d'especificar els dos cognoms o només un, un canvi en el sobrenom, o la professió inclosa en parèntesi.

Per aquest motiu, s'han descarregat els resultats i filtrat manualment aquells més sospitosos de tractar-se d'una castellanització, és a dir aquells en els que es compleix alguna d'aquestes condicions:
- El nom a la versió catalana de l'article és en català i a la versió anglesa no.
- El nom a la versió catalana de l'article és en català però el nom utilitzat a WikiData no.

Podeu consultar la taula filtrada aquí: Noms castellanitzats
Alternativament, la podeu descarregar en format TSV a aquest enllaç: query_catalan_people.tsv

Això ens deixa amb 788 casos sospitosos de castellanització de noms catalans a la Viquipèdia anglesa.

Eines addicionals :